Demonstrátori pályázat

Kedves Hallgatók!

A BTK tanszéki demonstrátori pályázatot hirdetett meg. Ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe! A demonstrátori ösztöndíj mértékéről és a pályázási feltételekről az alábbi szabályzat alapján lehetséges a tájékozódás.

A Szabályzat 3.§ alapján

(1) Demonstrátor választható minden önálló és nem önálló szervezeti egységben (intézet, tanszék, szeminárium).
(2) Demonstrátori megbízás adható azon hallgatónak,

  • a) BA képzési rendszerben - aki legalább második évfolyamra beiratkozott- és hallgatói jogviszonya folyamatosnak tekinthető a 2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról 59.§ (2) bek alapján vagy MA képzési rendszerben, vagy egységes osztatlan képzésben vesz részt,
  • b) nappali tagozatos, adott félévre bejelentkezett hallgató, és
  • c) a számára előírt fizetési kötelezettségeknek eleget tett és kurzust vett fel,
  • d) akinek magatartása, közösségi munkája példás és a választott szakterületen kiemelkedő eredményt ért el,
  • e) akik az előző tanév során kari vagy országos diákköri pályamunkát készítettek

(3) Demonstrátori feladatokat nem láthat el ösztöndíj keretében külföldön tartózkodó hallgató.
(4) A demonstrátori megbízatás elbírálásánál az alább felsorolt és igazolt teljesítményeket felmutató hallgatókat előnyben kell részesíteni:

  • a) az egyetemi kötelező stúdiumokon kívüli előzetes kutatómunka és tudományos diákköri tevékenység, esetleg előadás(ok) tartása, pályamunkák készítése, részvétel szakmai konferenciákon, szakfolyóiratokban cikk(ek) megjelentetése, stb.
  • b) a bölcsészet- és társadalomtudománnyal összefüggő, kiegészítő tanulmányi tevékenység (speciális kollégiumon való részvétel, tudományos ismeretterjesztő előadás tartása, nevelő munka, stb.)

(5) A demonstrátori helyeket a szervezeti egységben szokásos módon meghirdetett, nyilvános pályázat útján lehet elnyerni.

A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a szemeszter megjelölését, a konkrét feladatokat, a demonstrátori tevékenység időtartamát, illetve a további speciális feltételeket.

7.§ (2) Szervezeti egységenként egy demonstrátor választható, aki közéleti ösztöndíjban részesülhet. A demonstrátor feladatait a tanév kezdetétől számított tanrendhez igazodó egy szorgalmi félévben, legfeljebb 4 hónapig látja el. A demonstrátor - feladatainak ellátása érdekében – legfeljebb heti 10 órát köteles tölteni a felelős szervezeti egységénél. A demonstrátorok havonta maximum 11.900,-Ft ösztöndíjban részesülhetnek (heti óraszámuk függvényében). A kutatóközpontokban demonstrátori tevékenységet végző hallgatók díjazásáról az illetékes központok gondoskodnak.