Felvételizőknek

Információk felvételizőknek

flyer

Felvételi felhívás doktori képzésre a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demográfia és Szociológia Doktori Iskolájába a 20182019-es  tanévre

Felvételt hirdetünk a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola doktori képzésére a 2017/2018-as tanévre. Képzés Pécsett a Zsolnay Negyedben, havonta egy alkalommal pénteken és szombaton. Jelentkezési határidő 2018. május 22. Érdeklődőknek kapcsolatfelvétel a doktori iskola tudományos titkáránál: dr. Berger Viktor berger.viktor@pte.hu.

A doktori iskola felöleli a tágan értelmezett demográfia témaköreit (termékenység, nupcialitás, halandóság, öregedés, migráció, etnicitás, addiktológia, egészségmagatartás), valamint a népesedési folyamatok térbeli dimenzióit, illetve a településszociológia problémáit.

 • Addiktológia, Egészségmagatartás Program
 • Demográfia Program
 • Településszociológia Program

Részletes tájékoztatás

Hivatalos tájékoztatás a PTE BTK honlapján

A jelentkezés feltételei:

a) Kitöltött, aláírt jelentkezési lap 2 eredeti példánya, továbbá elektronikus formában a _felvételi_jelentkezési_lap_2018.docx file kitöltve, aláírás nélkül, szöveg formátumban mentve.

Az űrlap letölthető ITT, vagy kérésre a BTK Kari Hivatal Doktori Iroda munkatársa e-mailben megküldi.

Kizárólag a megadott útmutató szerint hibátlanul kitöltött, hiánytalan, a hivatalos okmányokkal megegyező adatokat tartalmazó, mellékletekkel ellátott jelentkezéseket fogadunk el!

b) Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata 2 példányban;

külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. A felvételi félévében végző egyetemi hallgatók esetén Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást kötelező csatolni a tanulmányokról/záróvizsgáról/az oklevél kiadhatóságáról. Az oklevél kézhezvételét követően másolatát haladéktalanul el kell juttatni a Doktori Irodába. Az oklevél kiadásáig a pályázó a felvételi eljárásban csak feltételesen vesz részt.

Minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

c) Nyelvtudást igazoló bizonyítvány (vagy hatályos jogszabály által nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek nyilvánított dokumentum) másolata 2 példányban:

legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. (A fokozatszerzéshez egy második nyelv dokumentált ismerete is szükséges, ezért aki a jelentkezéskor több nyelvvizsgával rendelkezik, pályázatához az összes nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolja.) 

A 87/2015. kormányrendelet 62. § (11) és a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 80. §. (12) értelmében jelenleg a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolni kötelező v. folyamatban lévő nyelvvizsga esetén legkésőbb a szóbeli meghallgatás időpontjáig pótolni kell, különben a jelentkezőt a felvételi eljárásból kizárjuk.

d) Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék.

e) A tervezett kutatási téma minimum 5 000, maximum 20 000 n terjedelmű leírása a filozófia, pszichológia, történelemtudomány, neveléstudomány, néprajz, politológia képzéseknél;  legalább 20 000 n terjedelemben az irodalomtudomány valamint a demográfia és szociológia képzéseknél. (Különös gondossággal készítsék kutatási tervüket azok, akik komplex vizsga teljesítésével kizárólag a kutatási és disszertációs szakaszra szeretnének bekerülni.)

f) Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / a pályázónak ilyen értelemben nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani, a Politikatudományi Doktori Programnál valamint a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában elegendő a munkáltató hozzájárulása a havi egy napon történő részvételhez is).

g) Nyilatkozat a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról (a kitöltött űrlapot – elérhető ITT – kitöltve, kinyomtatva, kizárólag aláírt példányban fogadjuk csak el).

h) A jelentkezési díj befizetését igazoló dokumentum, melyet a pályázathoz csatolni kell.

 

A jelentkezési díj 9000 Ft.

Átutalási információk a jelentkezési díj befizetéséhez:

PTE bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

(Magyar Államkincstár   IBAN: HU86 10024003-00282716-00000000   SWIFT: MANEHUHB )

A közlemény rovatba feltétlenül kerüljön be: „……  munkaszámra PhD felvételi eljárási díj” és annak a neve, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése. (A felvételi eljárási díj be nem fizetése vagy hiányos közlemény miatti be nem azonosíthatósága esetén nem kerül sor a felvételi eljárás megindítására.)

munkaszám:

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola 140067

A doktori képzésben ösztöndíjasként (korlátozott számban) vagy önköltséges formában lehet részt venni. Aki a felvételi rangsorban az igen alacsony ösztöndíjas keretszámba nem kerülhet be, az automatikusan önköltséges finanszírozási formára nyer felvételt.

Az ösztöndíjak és az önköltséges képzési díjak összegét a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló tájékoztatóban találják meg.

A pályázatokat a PTE BTK Doktori Irodába kell eljuttatni 2018. május 22-ig,  a következő címen: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Hivatal, Doktori Iroda, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. „D” épület 104. A jelentkezési lap megküldése file formátumban a horvath.judit@pte.hu címre ugyanezzel a beérkezési határidővel történjen.

A doktori képzésre a felvételi eljárás az adott doktori iskola keretein belül zajlik, az írásos jelentkezési feltételek teljesítése után szóbeli felvételi vizsga június hónap folyamán várható (doktori iskolánként eltérő időpontokban). A jelentkezőket a szervezők értesítik a szóbeli meghallgatás pontos időpontjáról és helyéről.

Jelentkezési határidő: 2018. május 22.

Szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontja és helyszíne:

2018. június. (A pontos dátumról értesítést küldünk a pályázókkal történő egyeztetés után.) Demográfia és Szociológia Doktori Iskola, PTE BTK Szociológia Tanszék, Zsolnay Negyed, E25, 108-as szemináriumi terem.

Jelentkezési lap: letöltés.

A felvételire vonatkozó rendelkezések a doktori iskola SZMSZ-ében

1.  Felvétel a doktori képzésre

7.§ (1) A PTE DSZDI Doktori Iskolájába doktorképzésre jelentkezők az alábbi okmányokat nyújtják be:

 1. kitöltött jelentkezési lap. Az űrlap letölthető a Doktori Iskola honlapjáról, vagy beszerezhető a Doktori Irodában;
 2.  legalább jó rendű egyetemi oklevél másolata; a felvételi évében végző egyetemi hallgatók esetén ez a dokumentum a szóbeli vizsgán kerül bemutatásra;
 3.  nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata: legalább egy középfokú “C” típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga; a környező országokból érkező és ott egyetemi oklevelet szerzett magyar anyanyelvű hallgatók egyik idegen nyelveként elfogadjuk az adott állam nyelvének felsőfokú ismeretét (ahogy azt a 2011.05.24/17. KDHT határozat részletezi);
 4.  szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék;
 5.  kutatási terv, a tervezett kutatási téma 6-8 gépelt oldalas leírása;
 6. a költségtérítéses, levelező pályázók részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy lehetővé teszi maximum heti egy napon a konzultációkon való részvételt;
 7. jelentkezési vizsgadíj banki átutalásának igazolása.

(2) A doktori képzésben nappali tagozatos ösztöndíjasként (korlátozott számban), illetőleg levelező, költségtérítéses formában lehet részt venni.

 

2. Felvételi eljárás pontozási rendszere:

 • OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE – JELES – 3 pont,  JÓ -2 pont
 • NYELVVIZSGA – 2 meglévő nyelvvizsga – 2X2 pont,
 • PUBLKÁCIÓ, KONFEERNCIA-RÉSZVÉTEL – 1- 5 pont x publikációk száma
 • TDK-DOLGOZAT – 1 pont – HELYEZÉS – 2 pont
 • BENYÚJTOTT KUTATÁSI TERV – 0-15 pontig
 • SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA – 0-25 pontig értékelhető

ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM: 60 PONT

Felvételi értékelő lap: letöltés